دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : قدسی   احقر

پست الکترونیکی : gh-ahghar@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم تربیتی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی علوم تربیتی

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1381/10/01

قدسی احقر

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

^